Юриспруденция

 Історія українського права

Жанр: Юриспруденция

Автор: Колектив авторів

Перед сучасним українством, зокрема науковими колами, постає серйозне завдання ґрунтовного дослідження й знання витоків українського етносу, важливе місце серед яких займає українське право. Використовуючи багатовікову історію українського державотворення на основі здійсненого українською нацією пра
 Філософія права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл.

Жанр: Юриспруденция

Автор: Колектив авторів

Розбудова України як демократичної, правової, соціальної держави неможлива без розвитку права, його вдосконалення та системного втілення. Саме тому трансформація правової системи, підвищення рівня правової культури, подолання правового нігілізму є актуальними проблемами сучасності, які перебувають у
 Кримінальне право України: Загальна частина: підручник

Жанр: Юриспруденция

Автор: Колектив авторів

Як свідчить багатовікова історія людства, злочинність є постійним супутником його існування та розвитку. Більше того, в останні століття у переважній більшості країн спостерігається зростання рівня найбільш небезпечних злочинів. Певне збільшення кількості таких злочинів, перш за все організованих, н
 Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики)

Жанр: Юриспруденция

Автор: Коллектив авторов

Стандарты справедливого правосудия являются необходимой составной частью идеологии прав человека, которая в современном демократическом обществе не может не определять его основные нравственные, философские, социальные, политические и правовые ценности. Известная триада составляющих правового госуда
 Всеобщая декларация прав человека[принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.]

Жанр: Юриспруденция

Автор: Международное право

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира; и принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают
 Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

Жанр: Юриспруденция

Автор: Колектив авторів

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки, згідно зі ст. 17 Конституції України, є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторкан
 Новітнє вчення про тлумачення правових актів

Жанр: Юриспруденция

Автор: Колектив авторів

В Україні прийнята і діє Конституція, що увібрала в себе кращий світовий досвід конституційного регулювання суспільних відносин. Конституція спрямовує поточну правотворчу діяльність. Відтак Україна має систему законодавства, що відповідає потребам інтенсивного прогресивного розвитку політичної, екон
 Цивільний процесуальний кодекс України [станом на 1 січня 2011]

Жанр: Юриспруденция

Автор: Украины Верховная Рада

Стаття 1 . Завдання цивільного судочинства 1. Завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів
 Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України

Жанр: Юриспруденция

Автор: Колектив авторів

1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. 2. До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї с
 Житловий кодекс України. Науково-практичний коментар станом на 05.05.2011 р

Жанр: Юриспруденция

Автор: Колектив авторів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, Додаток до № 28, ст.573) (Вводиться в дію Постановою ВР № 5465X від 30.06.83, ВВР, 1983, № 28, ст.574) (Про порядок введення в дію див. Указ Президії ВР № 6236X від 21.12.83, ВВР, 1984, № 1, ст.2) (Із змінами, внесеними згідно з Указами Президії ВР Української
 Precedent UA — 2015

Жанр: Юриспруденция

Автор: Колектив авторів

Це видання народилось з дуже невеликого дослідження, яке ми проводили для власної мети: як справи, що були виграні нашими адвокатами і юристами у Європейському суді з прав людини, впливають на щоденну практику українських судів. На наш подив, у реєстрі судових рішень виявилось достатньо багато посил
 Руководство по статье 6 Конвенции: Право на справедливое судебное разбирательство (уголовно-правовой аспект)

Жанр: Юриспруденция

Автор: Автор неизвестен

Статья 6 — Право на справедливое судебное разбирательство 1. Каждый... при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется п
 Защита права на справедливое судебное разбирательство в рамках Европейской конвенции о защите прав человека

Жанр: Юриспруденция

Автор: Диков Григорий

Григорий Диков (Grigory Dikov) — юрист Секретариата Европейского суда по правам человека на протяжении более чем десяти лет. В прошлом практикующий юрист в России, курировал ряд проектов, касающихся правовой реформы в стране, проводил профессиональные тренинги в различных странах Европы и публикова
 Посібник зі статті 5 Конвенції: Право на свободу та особисту недоторканність

Жанр: Юриспруденция

Автор: Автор неизвестен

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом, і в таких випадках, як:» 1. Проголошуючи «право на свободу», стаття 5 передбачає фізичну свободу людини; її мета полягає в забезпеченні того, щ
 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» с комментариями к закону и образцами заявлений на 2018 год

Жанр: Юриспруденция

Автор: РФ Законы

(в ред. федеральных законов от 09.01.1996 № 2ФЗ, от 17.12.1999 № 212ФЗ, от 30.12.2001 № 196ФЗ, от 22.08.2004 № 122ФЗ, от 02.11.2004 № 127ФЗ, от 21.12.2004 № 171ФЗ, от 27.07.2006 № 140ФЗ, от 16.10.2006 № 160ФЗ, от 25.11.2006 № 193ФЗ, от 25.10.2007 № 234ФЗ, от 23.07.2008 № 160ФЗ, от 03.06.2009 № 121ФЗ
 Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування

Жанр: Юриспруденция

Автор: Колектив авторів

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету «Одеська юридична академія» (протокол № 4 від 16.02.2018 р.) Рецензенти: І.А. Тітко — доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права і процесу Полтавського юридичного інституту Національного